// 
 // 


История на фирмата


Фирма "БОКАЛ” е създадена през 1991 г. с основен предмет на дейност търговия и строителство. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и притежава Удостоверения №№ I-TV016521, II-TV004754, III-TV005496, IV-TV008043 и V-TV011608, които удостоверяват правото му да изпълнява строежи от високо строителство от първа до пета категория съгласно чл.5, ал.4 от ПРВВЦПРС.

 

"БОКАЛ" поставя начало на своята активна строително-инвестиционна дейност през 1999 г. Фирмата е ориентирана към строителство предимно на жилищни сгради, отличаващи се със съвременна архитектура, функционалност и качествено изпълнение.

За годините на своята работа дружеството успява да си създаде име на коректен партньор и гарант за качествено и луксозно изпълнение на своите проекти. Резултат от добрата работа във фирмата са построените и предадени с разрешения за ползване сгради с общо РЗП - над 130000 кв.м.

Ресурсната осигуреност на фирмата с оглед на служители, собствени мощности и широката мрежа от коректни партньори, позволява организацията и изпълнението на мащабни проекти и на чужди възложители.

С цел приобщаване към европейските и световни принципи на управление в "БОКАЛ" е разработена и внедрена Интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 4001:2004.

  ПОЛИТИКА НА "БОКАЛ" ПО КАЧЕСТВО, ЗБУТ И ОКОЛНА СРЕДА

 

Анкета
Кой фактор е водещ при решението Ви за покупка на жилище?

Цена
Локация
Инфраструктура
Качество на строителството

Гласувай
[Виж резултатите]

За контакти:  гр. София, ул. Будапеща 65 +359 (02) 931 80 17   e-mail: office@bokal.bg