Поверителност

1    Информация за субектите на данни

"Бокал инженеринг" ООД, в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на изискванията в Общия Регламент относно Защита на Данните (ОРЗД) – Регламент (ЕС) 2016/679.

1.1    Администратор на лични данни

Информация за контакт с "Бокал инженеринг" ООД като администратор на лични данни:

Име: „Бокал инженеринг“ ООД

ЕИК: 175347891

Адрес: София 1000, ул. „Будапеща“ 65

Ел. поща: office@bokal.bg

Телефон: 02/931 80 17

Представител: Аделина Петрова – Отговорник за защита на личните данни

1.2    Категории лични данни

Категориите лични данни, които се обработват от "Бокал инженеринг" ООД са:

 • Имена
 • Идентификационен номер (ЕГН/ЛНЧ)
 • Дата на раждане
 • Номер и дата на документ за самоличност
 • Адрес
 • Телефонен номер
 • Ел. поща
 • Видеонаблюдение на обектите, на които се извършва строителна дейност.

"Бокал инженеринг" ООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, членство в сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

1.3    Обработване на лични данни

Личните данни се подлагат от "Бокал инженеринг" ООД на следните обработки:

 • Събиране
 • Съхранение
 • Използване
 • Предаване на доставчици на услуги
 • Разкриване пред трета страна (държавни институции, адвокати, нотариуси)
 • Унищожаване.

"Бокал инженеринг" ООД не извършва автоматизирано вземане на решения при обработка на личните данни.

1.4    Категории субекти на данни

Настоящето уведомление е валидно за субекти на данни, които са отделни физически лица или служители и представители на фирми, явяващи се в качеството на клиенти и контрагенти на "Бокал инженеринг" ООД.

1.5    Правно основание за обработка на данните

"Бокал инженеринг" ООД обработва личните данни на физически лица законосъобразно т.е. само при наличие на правно основание за това.

1.5.1   Изпълнение на договор

Договор означава поет ангажимент с писмено оформено споразумение за предоставяне на услуги от "Бокал инженеринг" ООД, а именно:

 • сделки с недвижими имоти
 • строителство на сгради
 • строителни услуги
 • допълнителни услуги, свързани с недвижими имоти.

Правно основание за изпълнение на договор включва: подготовка за сключването на договор, изпълнение на договор и задължения на "Бокал инженеринг" ООД след изпълнението на услугата по договора.

 

 1.5.2   Легитимен интерес на "Бокал инженеринг" ООД

При реализация на услугите и възникване на задължения или претенции към или между субекта на данните и доставчика на услугите и с цел да бъде защитен интереса на "Бокал инженеринг" ООД или трета страна, личните данни може да се съхраняват и след изпълнение на услугата.

 1.5.3   Законово задължение на "Бокал инженеринг" ООД

 "Бокал инженеринг" ООД обработва лични данни, за да бъдат спазени задължения, произтичащи от нормативни актови. Такива обработки и лични данни са свързани с:

 • финансово-счетоводна отчетност
 • записи за управление на лични данни, произтичащи от ОРЗД.

1.6    Получатели на лични данни

Личните данни, обработвани от "Бокал инженеринг" ООД, се предават или разкриват само при необходимост и спазване на законовите изисквания пред:

 • доставчици на услуги
 • държавни институции на централната (НАП, НОИ) и местна власт (общини, служби).

"Бокал инженеринг" ООД не разкрива лични данни на други трети страни, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго или ако субектът на данните не даде изрично съгласие за това. Изключение се правят в случаите, при които информация се:

 • предоставя на адвокати, държавни или други правоприлагащи органи за борба с потенциални/фактически нарушения на договор или незаконно поведение
 • изисква по съдебен ред или по друг законов начин
 • изисква с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

1.7    Предаване на личнии данни извън ЕС и ЕИП

"Бокал инженеринг" ООД не предава и не предвижда да предава лични данни на трета държава или международна организация извън ЕС или ЕИП.

1.8    Използване на личните данни

Личните данни се използват от "Бокал инженеринг" ООД само за целите, за които са събрани и при наличие на правно основание.

1.9    Период на съхранение на данните

"Бокал инженеринг" ООД ще запази личните данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите и/или дотогава, докато нормативен акт изисква това. Конкретни срокове или критерии за съхранение на личните данни са определени в „Политика за съхранение на личните данни”.

1.10    Права на субекта на данните

Обработката на личните данни е в съответствие с действащото законодателство, което определя следните права на субекта на данните:

 • правото да бъде информиран за обработката на лични данни
 • право на достъп до обработваните лични данни, както и да получи копие от тях
 • право на коригиране при непълнота или неточност на личните данни
 • правото да ограничи обработването на личните данни
 • право на възражение срещу обработването на личните данни
 • правото да оттегли дадено съгласие за обработка на ЛД по всяко време
 • право за отказ на лицето да бъде обект за автоматизирано вземане на решения от системи, включително профилиране
 • право на преносимост на лични данни
 • правото да бъде „забравен” т.е. изтриване на лични данни
 • право на жалба до надзорния орган - https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6
 • право на съдебна защита (съдебни искове).

Субектът на данни може да упражни права само за обработки, които са приложими от "Бокал инженеринг" ООД. Някои от правата не са абсолютни и упражняването им има нормативни ограничения или зависи от начина на обработка на личните данни.

1.11    Задължения на субекта на данни да предостави лични данни

Всяко физическо лице предоставя необходимите лични данни за изпълнение на услугата. В противен случай може да му бъде отказано нейното изпълнение от страна на "Бокал инженеринг" ООД поради обективна невъзможност за извършването ѝ.